Verslag wijkbijeenkomst RZNS van donderdag 29 september 2016

De voorzitter, de heer Arnoud Schaake opent de bijeenkomst en verwelkomt de ongeveer 35 bezoekers bij deze bijeenkomst.

De onderwerpen zijn:
* Kennismaking met de nieuwe burgemeester
* Veiligheid in Hoorn
* WhatsApp groepen

In overleg met de burgemeester en de voorzitter RZNS wordt de kennismaking live opgenomen voor facebook RZNS

De burgemeester, Jan Nieuwenburg geeft een korte beschrijving van zijn voorgeschiedenis als bestuurder. Woont tijdelijk in de Bossuhuizen aan de Grote Oost, totdat hij met zijn gezin een huis kan kopen ergens in Hoorn. Heeft vorig jaar 4 maanden Judith de Jong vervangen als wethouder van Financiën, erfgoed, cultuur en monumenten. In die periode heeft hij veel gezien van de stad. Ook werd vorig jaar zomer bekend, dat Onno van Velthuizen vertrok naar Enschede. Hij heeft direct gesolliciteerd naar de functie van burgemeester van Hoorn en werd dit voorjaar aangesteld als burgemeester. De samenwerking binnen het college is goed.

Zijn aandachtspunten zijn openbare orde en veiligheid in de stad en ook de samenwerking met bedrijven en horeca. Mensen zijn van belang en moeten zich veilig kunnen voelen. De gemeenteraad is nogal versnipperd, wat besluitvorming moeilijk maakt. Ook is in Hoorn nogal veel ruimte voor de auto en zijn de voorzieningen daar op afgestemd. In de toekomst zullen alternatieve oplossingen voor vervoer gevonden moeten worden om de bereikbaarheid van de stad te kunnen waarborgen, zoals meer veilige routes voor fietsers. De druk op verstedelijkte gebieden wordt in de toekomst steeds groter.
Energietransitie is de komende jaren nodig. Hoorn heeft relatief veel oude sociale woningen,die aangepast moeten worden. Er wordt niet alleen door de overheid naar Hoorn gekeken, maar naar heel Westfriesland, energie neutraal is hard nodig; zonnepaneel en windmolen parken moeten ontwikkeld worden, ook particulier initiatief is meer dan welkom.

Er worden een aantal vragen gesteld door de aanwezigen aan de burgemeester

Poort van Hoorn

Zoals wel of niet een tunnel onder de provinciale weg. Besluitvorming is zeer onduidelijk voor de bewoners. Bij wisseling van de raad worden besluiten van vorige raad niet uitgevoerd of helemaal geschrapt. Er is nauwelijks lange termijn visie. Thans ontbreekt bestuurskracht om eerder genomen besluiten uit te voeren.

Overlast door hangjongeren

Het Oude Ambacht In doodlopende straat Het Oude Ambacht bij een brug naar het Risdammerhout. De bewoners klagen al geruime tijd over de overlast, die deze jongeren veroorzaken. Wordt er door de bewoners wat van gezegd, dan reageren deze jongeren zeer agressief. Intimidatie, zoals ruiten ingooien, spiegels van auto’s vernielen, schelden komt regelmatig voor. Deze groep hangjongeren wonen niet in Risdam-Zuid. Meldingen worden gedaan door de bewoners, maar hebben het idee, dat er weinig aan gedaan wordt. De burgemeester adviseert om toch te blijven melden aan de gemeente. Alleen dan kan er maatregelen genomen worden. Hij zegt toe om maatregelen te nemen, want intimidatie tolereert hij niet.

Nieuwe Steen

In deze wijk staan twee scholen voor voortgezet onderwijs. Veel scholieren komen met de fiets. Zij fietsen over stoepen en houden geen rekening met het overige verkeer. De stadswachten of politie zijn nergens te zien. De overige bewoners hebben hier veel last van. Het bevoegd gezag en schoolbesturen behoren deze overlast op te lossen. Ook de ouders hebben hun verantwoordelijkheid ten aanzien van het gedrag van de kinderen.

De voorzitter bedankte de burgemeester. Hij zegt toe, dat hij blijft tot na de bewonersbijeenkomst om de aanwezigen in de gelegenheid te stellen voor nog wat persoonlijke vragen.

Veilig Hoorn

Omdat de techniek van Stichting Netwerk Hoorn ons in de steek liet, verviel de PowerPoint presentatie. De ambtenaar John Ton van de gemeente Hoorn had gelukkig nog een grote flyer met enige uitleg. Hij moest nu improviseren.
In 2014 werd een plan opgesteld met als doel het aanpakken en het oplossen van woninginbraken, uitgaansgeweld en hangjongeren. Een belangrijk speerpunt in de veiligheidsaanpak was partnerschap. Samen met bewoners, ondernemers en de professionele partners werd hard gewerkt aan een betere veiligheid in Hoorn. Daarnaast werden in 2015 nieuwe problemen aangepakt, zoals huiselijk geweld en criminele activiteiten. Voor melden moet men bij de gemeente zijn. Dit punt behoort beter zichtbaar te zijn voor de burgers van Hoorn.

Drie niveaus van veiligheid zijn vastgelegd in de veiligheidsambitie Hoorn

Korte termijn

Actuele veiligheidsproblemen worden direct aangepakt. Zoals intimidatie van hangjongeren. Deze overlast neemt helaas toe. Met ouders en de kinderen worden gesprekken gevoerd om deze problemen op te lossen. Als de gesprekken niet meer helpen, dan kunnen sancties (geldboetes) opgelegd worden. Of de burgemeester (bevoegd gezag) kan een groepsverbod uitvaardigen, maar dan wordt het probleem verplaatst naar een andere wijk. Er wordt opgemerkt, dat Risdam-Zuid te weinig faciliteiten heeft voor de jongeren.

Middellange termijn

Dit betreft de huidige bestuursperiode tot en met 2018 Voor deze periode zijn doelstellingen geformuleerd wat de gemeente wilt bereiken op de veiligheidsonderwerpen, zoals het hennepconvenant.

Lange termijn

Om de onveiligheid in de stad te verminderen zijn structureel veranderingen nodig. Het positief beïnvloeden van de oorzaken en ontstaansfactoren van onveiligheid vergt een lange tijd. Bepaalde problemen zijn ontstaan in een periode van wel tientallen jaren en kunnen niet op korte termijn opgelost worden.

De voorzitter bedankt de heer John Ton voor zijn presentatie en geeft nu het woord aan de heer Kleine Deters, wijkagent van Risdam. Hij zal enige uitleg geven over de WhatsApp. buurtpreventie groepen.

Een WhatsApp. buurtpreventiegroep richt zich op het signaleren van verdachte situaties in een bepaalde wijk. Het doel van een Buurt WhatsApp is het zorgen voor meer ogen en oren voor de politie en andere toezichthouders. WhatsApp. is te installeren op een mobile telefoon of tablet. Elke groep heeft een contactpersoon, welke de gegevens kan doorgeven aan de wijkagent van de betreffende wijk. De gegevens van de groep zijn bekend bij de gemeente. Het doen van de aanmelding voor de WhatsApp.groep in een buurt kan door middel van het sturen van een email aan: wijkzaken@hoorn.nl.

In de wijk Risdam-Zuid / Nieuwe Steen zijn al 15 WhatsApp. groepen actief. Indien nodig waarschuwen de deelnemers de politie. Op verzoek kan in de buurt een bord geplaatst worden van de WhatsApp. buurtpreventie. Opmerking: Op deze borden ook de email en telefoon vermelden van wijkzaken.

Overig onderwerp:

Eenzaamheid

Commissielid Gerda Meertens organiseert elke dinsdagochtend een koffiebijeenkomst voor alleenstaanden van 10.30-11.30 uur. Op deze ochtenden komen 30-35 belangstellenden voor kopje koffie/thee. Ook worden dit jaar meer activiteiten onderling geregeld, zoals wandelgroepen. Eén persoon had een gedicht gemaakt en bedankte Gerda voor haar inzet.

Updated: 5 oktober 2016 — 18:05

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *