Verslag wijkbijeenkomst RZNS van 13 maart 2014

De voorzitter, de heer Arnoud Schaake opent de bijeenkomst en verwelkomt de meer dan 80 aanwezigen bij de tweede wijkbijeenkomst van 2014. Deze wijk-bijeenkomst is eerder ingelast vanwege nieuwe informatie rond de renovatie van de Huesmolen. De Huesmolen is het centrum van de wijk, Huesmolen moet echt verbeterd worden. Vanavond bespreken we de vorderingen en de plannen op hoofdlijnen.

Korte toelichting Gine Nicolai over energie besparen in de wijk. Gine is werkzaam bij de regionale uitvoeringsdienst Noord Holland Noord. Van daaruit is opgezet het project Puur Hoorn: speerpunt verduurzaming van de bestaande bouw, met een wijkaanpak: facilitering en ondersteuning van bewoners. Nu is Risdam Zuid aan de beurt. Brieven zijn in de bus gedaan en huiseigenaren zijn benaderd. Er is een duurzaam bouwloket, te vinden op de website.
Wat willen we bereiken:
– Informatie bieden aan bewoners over hun woning en mogelijk te nemen maatregelen
– Verhogen van comfort, duurzaamheid e.d.
Jammer genoeg is subsidie van gemeente Hoorn al op.
We willen mensen ondersteuning geven, individueel maar ook als groep bewoners. Er zijn nu 21 straten betrokken, 1900 woningen en 17 woningtypen. Per woning-type komt er een advies. Met de bewoners worden de adviezen doorgesproken en worden de resultaten verder anoniem verspreidt. Er zijn twee informatieavonden en workshops, belangstelling voor de workshops wordt op de informatieavonden geïnventariseerd. Bewoners kunnen individueel een mail sturen naar het duurzaam bouwloket. Maandag 14 april en maandag 26 mei zijn de informatie-avonden gepland. De ‘infrarood’ onderzoeken zijn alleen voor de koopwoningen.
Na afloop ook ruimte om andere onderwerpen aan te stippen, hoe Risdammerhout weer geschikt te maken voor parkbezoekers en tips om de leefbaarheid van de wijk Risdam-Zuid en Nieuwe Steen te verbeteren.

De voorzitter van het Overleg Leefbaarheid RZNS geeft het woord aan Henk Hansen.

Renovatie winkelcentrum Huesmolen
In januari was het een grote deceptie voor de bezoekers van het wijkoverleg, Henk heeft toen uitgelegd waarom: 17 februari moest er nog een besluit vallen. In VVE1 was 90% voor, in VVE2 en VVE3 unaniem voor. VVE staat voor vereniging van eigenaren. Blij dat drie jaar werk eindelijk zijn beslag krijgt.
Eerst korte theoretische exercitie, hoe het is gegaan:
Proces start jan. 2011, economische crisis uitgebroken, maar urgentie was er: opstellen van grove schetsen, architect benaderd feb 2012. BAM plan lastig uitvoerbaar, Peter Benjamin (architect) heeft verdere plannen uitgewerkt en besproken in ALV  van 29 mei. Renovatiefonds (€825.000) was nodig. In augustus 2012 aan gemeente Hoorn aanvraag voor extra middelen. In januari 2013 projectgroep en november 2013 € 540.000 beschikbaar gesteld, waarbij € 500.000 door gemeenteraad. December 2013 bedrijf GP Groot aanbesteding demping.
€ 150.000 voor demping gracht, gemeenteraad moest akkoord geven. In februari 2014 akkoord door ALV VVE1, VVE2 en VVE3. Nu ruimtelijke onderbouwing, medio augustus dempen gracht, medio november gereed.
Kort plan van opzet: beginfase, tussenfase en eindfase. Lobby gelukt, breed draagvlak is aanwezig.
Eindbeeld 2017:
-Dempen van gracht
-Herontwerp van de vershoek
-Herontwerp van TNT locatie
Voor vershoek noord geen concrete plannen. Voor TNT: onderhandeling met Deen en Lidl: dit proces heeft een eigen dynamiek. Henk Hansen herhaalt eis van de gemeente: eerst de vershoek, dan het TNT terrein (creëren ‘halterfunctie’).
Bij demping van de gracht komt ook overdracht van openbaar gebied van gemeente naar eigenaren: hier moeten afspraken over gemaakt worden. Ideeën over overdracht en beheer worden gedeeld. Er zijn plannen om winkelcentrum in avonduren af te sluiten.
Notitie leegstand: Gebied Huesmolen heeft bovengemiddelde leegstand met 5 locaties, er vinden nauwelijks transacties plaats en de leegstand en beperkte dynamiek zorgen ervoor dat het winkelcentrum onder druk staat. Urgentie voor nieuwe ontwikkelingen is er wel degelijk.
De heer Henk Hansen laat aan de hand van plattegronden en impressiebeelden tijdens zijn uitleg zien wat de ideeën zijn. Zijn verhaal en de illustraties leveren verschillende vragen op vanuit de wijkbewoners:
-In totaliteit €540.000, waarvan €150.000 voor opsplitsing gracht, waarom opsplitsing? Opsplitsing is nodig, ook om eigenaren mee te krijgen. Eerst moet weer een deel van het geld worden verdiend, voordat verdere plannen worden uitgewerkt.
-Doorstroom water in gracht? Water gaat van nergens naar nergens, pomphuis stuwt water door gracht: kunstmatige oplossing, heeft geen enkele functie. Pomp kan ook water van trekvaart naar Berend Botje sturen.
-Hoe met huurders? Deen, Blokker en Lidl en vertegenwoordigers worden gevoed om achterban te informeren.
Tonen van plaatjes tussenfase:
Bestrating wordt breed ‘rood’ profiel, met bankjes en boompjes, overwegen om markt te laten slingeren in de binnenstraat. Voorzieningen om af te sluiten. Bij tussenfase bereikbaarheid beperken, materiaal aannemer moet in depot (bij TNT?) en beperking van geluidsoverlast. Verlichtingsplan: strakke verlichting (Delphi) en verlichte potten. Horecaplein bij lage gedeelte om sociale gebeuren weer te laten ontstaan. Vee lucht en ruimte creëert rust.
Eindfase 2017:
Sfeerbeschrijving met mogelijke toekomstbeelden, creëren van 158 extra parkeerplekken, met toegangspoort.
Henk hoopt bezoekers een horizon te schetsen van de toekomst van de Huesmolen. Eind van het jaar, met voltooiing van demping van de gracht zal het er al stukken beter uitzien.
Vragen vanuit de zaal:
-Wat te doen aan fietsers, grotere ruimte trekt fietsers aan? Dit is de taak van de toezichthouder en van de politie. Ook zelf eventuele fietsers aanspreken. Frans van Barneveld, wijkcoördinator neemt dit mee.
-Van de groenteboer op de markt gehoord dat deze liever op parkeerplaats zit. Wordt meegenomen.
-Wie doet exploitatie horecaplein? Bowlingbaan met onderhuurders, Bowling valt buiten vereniging van eigenaren. Als ze gebruik willen maken van het horecaplein, dan moeten ze daarvoor betalen.
-In de avond afgesloten? Met een hek, voor belemmeren toegang voor voetgangers. Op 4 plekken. In overleg met hulpdiensten over mogelijkheden.
-Etos/apotheek overkapping tochtgat? Voorstel om dak eraf te halen, maar daar is de investering nu te duur voor.
-Verlichting en last voor bewoners? Verlichtingsexpert houdt daar met verlichtingsplan rekening mee.
-Trafohuisje voldoende stroom? wordt meegenomen.
-Zit in bestrating ook bevestiging voor een speciale markt, braderie e.d.? ja.
-Wat is er bekend over ideeën noordkant? Te weinig over bekend.
-Wat gebeurt er met de luifels? Deze blijven, alleen als iedereen bereid is om winkelpui naar voren uit te breiden, verdwijnen de luifels.
-Huesmolen op een eiland, 2 in en uitgangen, wat als er meer publiek komt. Hoe op te lossen? Wordt meegenomen.
-Sociale aspect: pleiten voor bankjes met rugleuningen: wordt meegenomen.
-Duurzaamheid project? Bestrating hergebruiken, ledverlichting.
-Inrichting parkeerplekken, te kleine plekken? Bij schuine vlakken optimaal gebruik van plekken. Gemeente werkt aan beleid ‘parkeerbalans’.
-Betaald parkeren? Nee!
-Extra/verplaatsen brug grachtje over? Niet ingepland.
Arnoud bedankt de heer Henk Hansen voor zijn toelichting en presentatie.

Risdammerhout aantrekkelijk maken.
Het park Risdammerhout was voor RZNS een belangrijk thema. Met de wethouder is een wandeling gehouden in het park, zijn er gesprekken geweest met bewoners en leidde uiteindelijk tot het besluit de maatschappelijke opvang voor de moeilijke groepen te verplaatsen. Nu moet het park weer toegankelijker worden voor bewoners. RZNS wil met bewoners en gemeente opnieuw in gesprek gaan en een wandeling maken in het park om de punten ter verbetering in kaart te brengen. Bewoners en geïnteresseerden kunnen zich daarvoor melden bij RZNS.
-Wijk leefbaarder maken,
Bezoekers/bewoners worden uitgenodigd om punten aan te leveren om de leefbaarheid van de wijk te vergroten:
-Blokmergouw/Buurtschip problemen met parkeren. Kan er een gele lijn worden geplaatst?
-Sjees, kinderspeelplaats slecht onderhouden. Bewoner heeft rondje door de wijk gedaan om medestanders te zoeken; weinig animo voor. Gegevens van bewoner zijn bij RZNS achtergelaten, er wordt contact met haar gezocht.
-Zebrapad Lidl: slecht onderhouden, meerdere klachten over.
-Voetpad koopvaarder: sluis weggehaald, korte doorsteek route vanuit Nieuwe Steen.
-Riooldrukinstallatie stinkt nog steeds. Is tussenfase, komt boostergemaal Westfrisiaweg. Zijn dan problemen opgelost?
-Voorheen waren er jongeren die gingen opruimen, zijn die er nog? Ja, in kader van Actief Talent.
-Aanbieden van kliko, staan te lang langs de weg. Bewoners op aanspreken.

De voorzitter sluit de vergadering en hoopt u op de volgende wijkbijeenkomst van donderdag 22 mei a.s. weer te mogen begroeten.