Verslag wijkbijeenkomst Risdam Zuid en Nieuwe Steen van 27 september 2018

Verslag wijkbijeenkomst

De voorzitter van RZNS, dhr. Arnoud Schaake, opent de bijeenkomst en verwelkomt de aanwezigen bij deze wijkbijeenkomst met als onderwerpen voorstellen van de nieuwe wethouder wijkzaken, jeugd BOA, turborotonde en inbreng burgers. Er wordt afscheid genomen, met dankzegging voor zijn inbreng, van de wijkcoördinator dhr. Frans van Barneveld. Deze wordt opgevolgd door mvr. Anouk Groot. Uit het overleg voorzitters van alle wijkoverleggen in de gemeente Hoorn wordt gemeld dat een convenant met de gemeente wordt voorbereid. Hierin zal de verhouding tussen wijkoverleg en gemeente komen te staan. Indien nodig zal voor het functioneren van de overleggen hulp door de gemeente, via Stichting Netwerk, worden geleverd.

Simon Broersma, wethouder stadsbeheer, wijkzaken, groenbeleid. openbare ruimte en WMO.

 De wethouder meldt dat ca 1,5 miljoen euro beschikbaar is voor verbetering milieubeleid, met name verduurzaming en openbaar groen.De gemeente is bezig een groenbeleidsplan te ontwikkelen.Hiervoor zullen o.a. interviews worden afgenomen nabij winkelcentra.

Deze actie heeft inmiddels op zaterdagen in oktober plaatsgevonden en bijna 2000 inwoners denken mee over groen. Zowel op straat, bij de winkelcentra en online is de enquête massaal ingevuld. Medio december volgt een Groendag, waar met geïnteresseerde inwoners en betrokken maatschappelijke organisaties aan de slag wordt gegaan met thema’s die in de groenvisie terugkomen. Het gaat onder meer om bomen, dierenwelzijn en klimaatadaptatie. In 2019 stelt de gemeenteraad de groenvisie vast, waarin zij de keuzes voor het beheer, inrichting en onderhoud van het groen maken. Bron Westfries Weekblad van woensdag 24 oktober 2018.

De wethouder meldt dat hij zelf zoveel mogelijk “groen” wil handhaven en dat schaduwwerking en bladval geen reden is om bomen te kappen. De Japanse duizendknoop wordt volgend jaar drastisch aangepakt. Bij de gemeente is bekend waar deze staan en zullen worden bestreden.

Erik Nijkamp, jeugd BOA.

Erik Nijkamp geeft uitleg over het ontstaan van jeugd-BOA. Uit de groep handhavers (BOA’s) zijn jeugd-BOA’s geselecteerd. Deze jeugd-BOA’s zoeken contact met jeugdgroeperingen, met name met de kopstukken, indien deze tot last van de maatschappij zijn. De jongeren groepen willen zoveel mogelijk anoniem zijn, aldus dhr. Nijkamp, en door benadering door een jeugd-BOA zullen de groepen niet meer anoniem zijn en zullen deze uiteen vallen. Bij klachten als gevolg van jeugdgroepen kan men zich melden bij het contactcentrum van de gemeente telefoon 0229-252200.. De jeugd-BOA’s zijn in dienst van 8 tot 23 uur en in het weekend tot 3 uur ‘s nachts.  Dhr. Nijkamp meldt nog dat Risdam Zuid een veilige wijk is en de BOA’s hebben vat op de ontwikkelingen in de wijk.

Turborotonde.

Dhr. van der Putten van de gemeente geeft uitleg over de aanpassing aan de tuborotonde. De tuborotonde, evenals de oostelijk van de A7 gelegen rotonde, wordt een kruispunt met een verkeersregelinstallatie (VRI). Daarnaast wordt de Berkhouterweg heringericht en het Dampten nabij de Berkhouterweg afgesloten voor  autoverkeer, behalve voor openbaar vervoer en hulpdiensten. De Berkhouterweg wordt richting begraafplaats verschoven, waardoor er tussen het fietspad en de weg een tussenberm (met bomen) kan ontstaan. De toegang naar de begraafplaats / crematorium wordt verplaatst en komt in combinatie met de toegang naar het tuincentrum en fietstoegang naar Mc-Donalds te liggen.Tussen het Keern en Dampten wordt de Berkhouterweg alleen voor fietsers toegankelijk gemaakt. Dus daar geen autoverkeer meer. Een en ander is met de scholen overlegd. De aanbesteding van de reconstructie is gepland in januari 2019 en de uitvoering zal van april tot december 2019 zijn. Overigens zullen nog dit jaar de nodige grondwerken worden uitgevoerd ten behoeve van voorbelasting. De bereikbaarheid zal zo goed mogelijk worden gehandhaafd (min. 1 rijstrook per richting) en werk zal pas aanvangen als de Westfrisiaweg gereed is. Daarnaast zal het verkeer zoveel mogelijk worden gespreid. Afhankelijk van de herkomst zullen adviezen over rijroutes worden gegeven om het werk zoveel mogelijk probleemloos te kunnen passeren.

Suggesties en klachten.

Er worden geen klachten gemeld. De volgende wijkbijeenkomst is op 22 november 2018 in wijkcentrum de Huesmolen. Onderwerpen volgen t.z.t. bij de uitnodiging.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *