Verslag wijkbijeenkomst Risdam Zuid en Nieuwe Steen van 21 april 2016

De voorzitter opent de bijeenkomst en verwelkomt de meer dan 65 aanwezigen bij de wijkbijeenkomst met als thema zelfstandig wonen. Binnen de ouderenzorg zijn er flinke bezuinigingen vanuit de overheid en is het niet vanzelfsprekend dat ouderen terecht kunnen in een verzorgingshuis. Deze bijeenkomst willen we samen in gesprek gaan en nadenken wat we kunnen doen om de wijk zo aantrekkelijk en ‘vriendelijk’ te kunnen houden, zodat de bewoners zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen of eventueel in een woonvoorziening in de wijk.

Wethouder Theo van Eijk:
Theo van Eijk stelt zich voor als ‘ras Rotterdammer’ en woont in Nibbixwoud. Hij woont sinds 2007 met plezier in West-Friesland. Hij is vanuit CDA wethouder voor een breed pallet aan onderwerpen die de bewoners direct raken: openbare ruimte (‘groen en grijs’), woningen, WMO, ouderenzorg, vrijwilligerswerk, sociale veiligheid, communicatie en stadsvernieuwing. Hij is een enthousiaste en fanatieke gebruiker van de voorzieningen die de stad Hoorn biedt. Hij bezoekt alle wijk overleggen van de stad om te weten welke onderwerpen behandeld worden en hoe deze worden behandeld. Hij is te benaderen via de email: t.van.eijk@hoorn.nl en wil graag weten wat de mensen bezighoudt. In dit geval stelt hij de vraag aan de bezoekers: wat heeft u nodig om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen? Hij heeft voor twee jaar getekend, hij blijft dit werk doen zolang hij waarde toevoegt: het is zijn hobby en passie.

Uitgenodigde deskundigen:
Arnoud geeft de deskundigen de gelegenheid zich voor te stellen aan de bewoners:
– Anja Brakeboer is wijkverpleegkundige van Omring Thuiszorg en werkzaam bij 1.Hoorn.
– Arno Wals, senior Consulent WMO gemeente Hoorn, werkzaam bij 1.Hoorn, WMO wijkteam sinds 6 jaar. Weet ook veel van domotica (= huiselijke elektronica).
– Anja Dol, teamcoach van woonzorg complex de Perelaar (Zwaag). Een onderdeel van Wilgaerden ouderenzorg in totaal 16 locaties.

Eerste vraag: zijn er voldoende voorzieningen in de wijk?

Bankjes:
Er is een gemis aan bankjes in de wijk Risdam-Zuid: bankjes zijn een rustplek en een ontmoetingsplek voor ouderen. Sommige bankjes geven juist overlast, omdat het jongeren aantrekt (paar meter van woning af). Voorstel om te onderzoeken op welke plekken bankjes gewenst zijn en op welke plekken juist ongewenst. De voorzitter stelt voor om samen met  de wethouder een wandeling te maken door de wijk, waarbij de wensen van de wijk kunnen worden besproken. De bezoekers zijn het er mee eens dat er onvoldoende bankjes zijn in de wijk voor ouderen om even te rusten tijdens een wandeling.

Park Risdammerhout:
Het park heeft een prominente plek in de wijk, complimenten aan de gemeente dat ze dit park behouden. Het park kan wel aantrekkelijker gemaakt worden, zoals meer bankjes, richtingaanwijzers en namen van de aanwezige bomen. Eventueel weet de gemeente welke bomen er staan. Kan ook met hulp van KNNV-werkgroep planten uitgevoerd worden. Andere suggestie is een bord met de verschillende bomen in het park. Eventueel met hulp van Clusius college doen? Wel risico dat bordjes worden gesloopt. Het wijkoverleg neemt het mee.

Tuinonderhoud:
Veel ouderen ervaren problemen bij het tuinonderhoud: kan Clusius niet betrokken worden bij eventueel tuinonderhoud? De Wering (www.stichtingdewering.nl, Koopvaarder 1, tel 088-0075140) biedt bewoners mogelijkheden voor tuinonderhoud tegen geringe betaling (het bonnenboekje bestaat niet meer). Via 1.Hoorn ook informatie over instanties die kunnen helpen. De verpleegkundige van Buurtzorg kijkt met de school naar mogelijkheden voor tuinonderhoud. Idee is ook om eventuele tuintjes samen te voegen, zodat bewoners samen zorgen voor tuinonderhoud en meer onderling contact. Eventueel bij nieuwbouwprojecten?

Tweede vraag: Wat zijn de ervaringen van de hulp bij zelfstandig wonen?

Er zijn verschillende zorgaanbieders in de wijk om thuiszorg te verlenen of andere vormen van ondersteuning. Omring is vanuit de verzekeraar aangewezen als contactpersoon voor 1.Hoorn. Buurtzorg zou ook graag aan willen haken, de contacten met Buurtzorg worden gelegd.

Toelichting door Anja Brakeboer van Omring: We kijken vanuit 1.Hoorn mee wat mensen zelf nog kunnen doen en wat echt nodig is. Mensen kunnen in de praktijk nog veel zelf doen, eventueel met mantelzorgers, buren, familie of vrijwilligers. We moeten de zorg betaalbaar houden, zodat we zorg kunnen blijven verlenen aan de mensen die het hard nodig hebben, Er zijn vaak meer mogelijkheden dan mensen denken, ze moeten het wel vragen. De Wering /WonenPlus Hoorn is bezig ook het netwerk van bewoners te versterken en heeft meerdere vormen van ondersteuning.

Bij 1.Hoorn is een inloopspreekuur (o.a. in het stadhuis op maandag en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur) waar samen met bewoners gekeken wordt wat er mogelijk is in hun eigen situatie. De mantelzorgers hebben beperkingen met wat ze kunnen, maar ze kunnen ook een klein ding doen. Er worden ook mogelijkheden voor mantelzorgers aangeboden om ‘even rust te nemen’. Vanuit de bewoners de suggestie om een vrijwilligerspool te organiseren in geval van problemen met boodschappen doen. Dit biedt de Wering ook aan. Vraag uit de bewoners: is het mogelijk om een neutraal persoon te vinden in de wijk die eventuele problemen oplost? De Wering/Wonen Plus is hiervoor ook aan te spreken.

Derde vraag: zijn er voldoende winkelmogelijkheden?

Wat gemist wordt, is een winkel waar je garen en ritsen kan kopen (fournituren). Een bewoonster geeft aan dat bij de kledingreparatie/stomerij dergelijke spullen wel te koop zijn. Een kluswinkel wordt ook gemist. Pinvoorzieningen zijn ook beperkt. De winkelvoorzieningen worden in het volgende overleg besproken als onderdeel van de voortgang renovatie Huesmolen.

Vierde vraag: Is er voldoende intramurale zorg (woonvoorzieningen)?

De teamcoach van woonzorgcomplex de Perelaar geeft aan dat Avondlicht en Westerhaven mogelijkheden bieden, het is wel de bedoeling dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Maar komt er niet meer behoefte aan woonvoorzieningen? In Avondlicht kunnen mensen een aanleunwoning of een luxe appartement(Noorderpoort) huren van Intermaris en kunnen ze gebruik maken van gezamenlijke voorzieningen (eten, samenkomen), het zogenaamde Woonzorgcomplex. Bewoners organiseren zelf activiteiten. De zorg kan geleverd worden door meerdere zorgaanbieders (Wilgaerden, Buurtzorg, Omring). Bekend is dat de flats zelf ook activiteiten organiseren om meer met elkaar in contact te komen. Er is een behoefte waar je eventueel kunt eten, zoals Avondlicht en Lindendael. Er zijn meerdere organisaties die inspringen op deze behoefte, 1.Hoorn denkt na hoe deze informatie gedeeld kan worden.

Vijfde vraag: Zijn er andere onderwerpen die de wijk aantrekkelijker maken voor ouderen?

Het is voor oudere bewoners van de wijk lastig om te lopen naar het station, ziekenhuis of de stad. Het zou mooi zijn als er een voetpad is vanuit de wijk. Het is niet mogelijk om lopend bij het Keern over te steken, het fietserstunneltje in het Park is voor een deel van de bewoners omlopen. Daarnaast is de wijk niet altijd goed toegankelijk voor rolstoelen. Voorstel is deze punten mee te nemen in de wandeling met de wethouder.

De kinderboerderij wordt goed bezocht, waarom is deze niet open op de zondag? Navraag leert dat de Woid wel open is op zondags, van 10:00-17:00 uur. Hondenpoep in de wijk blijft een probleem. Mogelijk meer ‘hondentoiletten’ in de wijk? Wordt meegenomen als suggestie in het wijkoverleg.

1.Hoorn vraagt aan de bewoners of ze nagedacht hebben wat ze nodig hebben als het minder gaat. Als suggestie wordt meegegeven de winkel op het Kleine Noord (het belevingscentrum, Kleine Noord 57). Bewoners vinden de mogelijkheden in de winkel ‘peperduur’, verwachting is dat de prijzen verder dalen. 1.Hoorn zal nog extra aandacht besteden aan de mogelijkheden van domotica in de thuissituatie.

De voorzitter rond het thema zelfstandig wonen af, de besproken onderwerpen worden meegenomen in het wijkoverleg.

Er zijn nog enkele andere onderwerpen.

Komst van oranje Bakken
Een bewoner uit de Baljuw wil graag zijn zorgen uiten over de komst van de oranje bakken. Nu is er in de wijk een centrale voorziening voor de grijze bakken, vanwege ruimtegebrek op het eigen terrein (geen achterom en voorkant alleen ruimte voor een auto). Daarom is er behoefte aan ook een centrale voorziening voor plastic. De bewoner vraagt ook aandacht voor het voorkomen van ‘vuilnistoerisme’, op te lossen door een slot op de bakken. HVC is in gesprek met de gemeente over een oplossing. Frans van Barneveld licht het verder toe: er zijn 400 bewoners in deze wijk, gemiddeld doen 35 bewoners met 1 ondergrondse container. Kosten voor aanschaf zijn dan meer dan €100.000. Voorstel is te kijken naar hoe groot het probleem daadwerkelijk is, in overleg met de bewoners.

Bijeenkomsten eenzaamheid
Naar aanleiding van de vorige wijkbijeenkomst heeft Gerda Meertens een ontmoetingsbijeenkomst georganiseerd. Dit is gestart op de dinsdagochtend 1 maart vanaf 10.00 uur en bedoeld voor mensen die zich wel eens eenzaam voelen. De opkomst is goed, gemiddeld komen er 30/35 bewoners. Nu worden er onderling ook andere activiteiten georganiseerd, zoals wandelgroepen.
De groep met middelbare leeftijd is nog wel beperkt, terwijl daar ook veel eenzaamheid is.
De bijeenkomsten worden standaard gehouden vanaf 10 uur op de dinsdagochtenden in wijkcentrum De Huesmolen.

Overige punten vanuit de wijk
– Troubadour organiseert 17 juni een zomerfeest van 15:00-18:00. De wijk is uitgenodigd, onderdeel is onder andere een taartwedstrijd. Komt allen!

– Alles gaat via internet, is het mogelijk om folders te sturen? Tip om het Westfries Weekblad in de gaten te houden, daarin staat ook relevante informatie.

– Waar hangen de burger AED(=Automatische Externe Defibrillator)apparaten in de wijk? Dit apparaat wordt gebruikt voor reanimatie bij een hartstilstand. Is te zien via internet op www.hoorn.nl of op je (smart)telefoon. Het wijkoverleg kijkt naar mogelijkheden om dit op andere manieren te communiceren.

– Zwervende supermarkt karretjes op parkeerplaats, kunnen we daar niets aan doen? Wordt meegenomen.

– Een bewoner geeft aan last te hebben van de kleurrijk geklede zanger voor Deen, vanwege combinatie van zijn zang en geluidsboxen. Ook overlast ervaren van de verkopers van de daklozenkrant. Het wijkoverleg kijkt of ze hier iets aan kunnen doen.

Arnoud Schaake bedankt iedereen voor hun aanwezigheid en sluit de bijeenkomst af De volgende wijkbijeenkomst is op 29 september 2016.

Deze staat in het teken van de (sociale) veiligheid in de wijk, waarbij de vertegenwoordigers van gemeente en politie aanwezig zullen zijn. We gaan het ook hebben over de voortgang van de renovatie van de Huesmolen.

Updated: 23 april 2016 — 12:09

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *