Verslag Wijkbijeenkomst 22 Mei 2014

Verslag Wijkbijeenkomst Overleg Leefbaarheid Risdam Zuid en Nieuwe Steen van 22 mei 2014

De voorzitter, de heer Arnoud Schaake, opent de bijeenkomst en verwelkomt de ca. 35 aanwezigen bij de derde wijkbijeenkomst van 2014.

Vanavond worden 3 onderwerpen behandeld, te weten (1) Stadslandbouw, (2) Veranderingen in de zorg en (3) Risdammerhout.

1. Stadslandbouw.

Van de Stichting Eetbaar Hoorn i.o. zijn aanwezig Chris de Meij, Roy Drommel en Angelique Snoek. De voorzitter, Angelique Snoek geeft de stand van zaken weer met betrekking tot het project Stadslandbouw. Momenteel wordt op 2 tuinen gewerkt. Een tuin bij Mak Blokweer en deze is er om ervaring op te doen met hoofdzakelijk biologische stadslandbouw. Dit stuk wordt gehuurd. Het gereedschap van Mak Blokweer mag worden gebruikt.

Een stuk tuin ligt bij de IJsselweg/Strip. Dit is een groot stuk land dat later voor de productie moet zorgen. Dit was vroeger landbouwgrond en is zeer vruchtbaar. Er worden nu o.a. pompoenen, aardappelen, sperziebonen en sla geteeld. Ook zijn er bloemen ingezaaid. Er kunnen later bijen worden gehouden. Het bedrijf Gitzels heeft veel zaden en plantjes beschikbaar gesteld.

De bedoeling is van Hoorn een meer Eetbare Stad te maken. De stichting wordt ondersteund door Han Smit, een expert op het gebied van moestuinen. Er wordt ook samenwerking gezocht met scholen zoals de Praktijkschool en Clusius.  Denk aan een pompoenen wedstrijd voor scholieren. Ook met Actief Talent is contact. Zij willen bijvoorbeeld ook een eigen moestuin inrichten. Dit is ook mogelijk voor bewoners in de wijk. Wanneer een groep van 6 tot 8 bewoners ergens een geschikt stuk grond ziet dat eigendom is van de gemeente, dan kunnen zij via de gemeente vragen deze grond beschikbaar te stellen voor een moestuin. De verantwoordelijk wethouder is de heer Michiel Pijl. Bewoners kunnen dus participeren in dit project en de deelname kost € 25,00 op jaarbasis. Dit is om de huur op te brengen, gereedschappen aan te schaffen en zaden en plantjes te kopen. De opbrengst is voor de leden,het meerdere kan gaan naar de voedselbank en zo kun je ook denken aan armoedebeleid en het Maatjes Project, waarbij mensen kunnen participeren in het Moestuin Project en zo hun eigen gezonde voedsel kunnen telen.

De voorzitter dankt Angelique Snoek voor haar presentatie en gaat over tot het volgende onderwerp.

2. Zorg en veranderingen in het sociale domein

Gezien de ontwikkelingen is het belangrijk hier met elkaar over te praten. De presentatie wordt, begeleid door een PowerPoint presentatie, verzorgd door de voorzitter Arnoud Schaake en de opbouwwerkster van Stichting Netwerk, Dian Mekkes.

De presentatie is opgebouwd uit 9 onderdelen waarvan de voorzitter de onderdelen 1 t/m 7 voor zijn rekening neemt en Dian Mekkes onderdelen 8 en 9.

1. Algemeen. 

Vroeger stond het probleem van de mens centraal, nu wordt je aangesproken op wat je zelf kunt. Belangrijk wordt het activeren van de omgeving en de mantelzorg. De gemeente krijgt veel taken en het moet ook nog goedkoper. Voordeel is wel dat de zorg dichter bij de mens komt te staan.

2. Invoering Participatie wet.

Bewoners met een uitkering leveren een tegenprestatie in de vorm van bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of mantelzorg. Bij het nieuwe beleid gaat men mensen met een handicap vragen zoveel mogelijk zelf te doen. Jonge gehandicapten krijgen prioriteit, maar er zullen minder jongeren onder de Wajong gaan vallen enzij zullen door moeten naar regulier werk. Dat moet er dan wel zijn.

3. Transitie Jeugdzorg.

Het jeugdwerk is een moeilijke en ingewikkelde materie en wordt een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Jeugdpsychiatrie gaat uit de verzekering. De vraag is of de gemeenten voldoende begeleiding kunnen geven.

4. Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015.

Begeleiding, persoonlijke verzorging en dagbesteding gaan uit de AWBZ en over naar de gemeenten. Het wordt niet makkelijk om in een verzorgingshuis te komen, er komen minder plaatsen en men moet langer zelfstandig blijven wonen. Een groot aantal ouderen is voor die langere zelfstandigheid, zolang men nog vitaal is. Elke gemeente heeft zijn eigen beleid en de vraag wordt hoe groot gaan de verschillen per gemeente worden.

5. Gevolgen voor de dienstverlening.

Er is minder professionele begeleiding beschikbaar en de gemeenten gaan gebiedsgericht werken. In Hoorn komen er 3 jeugdteams en 3 sociale wijkteams. Alle instanties zijn binnen de teams vertegenwoordigd. Deze teams moeten de verkokering en de bureaucratie, die diep is ingeslepen, tegengaan. Als voorbeeld wordt genoemd dat in de Kersenbogaard 30 tot 40 organisaties zich bezighouden met hulpverlening.

6. Gevolgen voor de burger.

De burger wordt meer aangesproken om de eigen regie te voeren en meer zelfredzaam te zijn. Meer inzet zal van de burgers worden gevraagd. Meer sociale verantwoordelijkheid voor elkaar door inschakeling van familie, vrienden en buren.

7. Rol van het wijkoverleg.

Signaleren van problemen en kijken naar de mogelijkheden. Samen met instellingen bevorderen van eigen-tijdse vormen van burenhulp. Streven naar een zorgzame wijk.

Hiermee sluit Arnoud Schaake zijn deel af en geeft het woord aan de opbouwwerkster Dian Mekkes.

8. Beter een goede buur dan een verre vriend.

De burger zal meer zelf moeten doen; door een terugtrekkende overheid is men meer aangewezen op buren, vrienden en familie. Bij een aanvraag voor de WMO zal in de nieuwe situatie de eerste vraag zijn: wat kun je zelf nog doen. In het land ontstaan nu al verschillende initiatieven.

In Haarlem het project BUUF dat brengt vraag en aanbod bij elkaar en dan valt te denken aan klussen in de tuin, behangen, het brengen naar de dokter, enz. Ook is er een project Thuisafgehaald waarbij men voor elkaar kookt. In Amsterdam is er het project Stadsdorpen waarbij men met elkaar samenkomt. Ook Home-start kun je bellen met de vraag of iemand even op de kinderen kan letten. Voor Hoorn kan het Stadslandbouwproject een rol in die zin vervullen. Zo heb je nog Vraag maar raak, Burenhulpcentrale, Kopje Suiker en Huishoudcoach.

Het welzijnswerk gaat door de wijk contacten leggen en tracht bewoners te koppelen aan zwakkere bewoners en het opzetten van (sociale) netwerken. Er worden activiteiten georganiseerd als kaarten en cursussen.

9. Samen aan de slag.

We hebben elkaar nodig, we moeten met elkaar iets. We dienen ons samen met Netwerk, Overleg en wijkbewoners in te zetten voor de wijk. Wie wil meedenken aan dit soort initiatieven kan zich opgeven bij Dian Mekkes tel. 0229-244390 of via de website van het Overleg www.rzns.nl

Er volgt nu tijd voor discussie en reacties vanuit de zaal. Onderstaand de belangrijkste opmerkingen uit de discussies.

Het verhaal gaat uit van de goede wil van de mensen. Een hele generatie is veel op zichzelf gericht en hoe activeer je die? Zelf stappen ondernemen naar buurtbewoners om aan te geven dat je elkaar wilt en kunt helpen. Jonge mensen willen wel, maar hebben hulp en structuur nodig; mogelijk kan wijkoverleg een rol spelen. Een voorbeeld van een vrijwilligster van de Zonnebloem geeft aan dat het wel kan. Een klas van 26 scholieren hebben voor cliënten van de Zonnebloem een dagje Artisbegeleid en mede verzorgd.

De kring van buren is vaak zeer beperkt. Men kan bijvoorbeeld een buurtbudget aanvragen om iets te organiseren waardoor je de buren breder leert kennen. De voormalige regeringen hebben het in het verleden laten afweten door geen maatregelen te nemen voor de toekomst. Nu moeten wij betalen voor dit wanbeleid. Verzorgingshuizen sluiten, wanneer je je ouders in huis neemt, dan krijg je een strafkorting op de AOW van

€ 300,– per maand en echtparen worden uit elkaar gehaald.

Er bestaan projecten voor mensen zonder of met weinig contacten. We moeten proberen alles te handhaven met dezelfde kwaliteit maar minder geld. Zorg dat je tijdig hulp biedt, dan kan het goedkoper voor de gemeente. Signaleren van de nood is belangrijk en moet in kaart worden gebracht en dan kan men elkaar gerichter helpen. Artsen en praktijkondersteuners spelen daarin een belangrijke rol.

De gemeenteraad heeft instellingen uitgenodigd op het stadhuis om te zien hoeveel instellingen er zijn en welk doel zij nastreven. Het werd een raadszaal vol. Daarom heeft men mede gekozen voor 3 wijkteams in plaats van de eerder geopperde 10 wijksteunpunten voor Hoorn.

De plannen zijn nog globaal en het Overleg zal de nieuwe verantwoordelijk wethouder, mevrouw Douw voor de volgende wijkbijeenkomst uitnodigen. Het overleg zal dan ook initiatieven inbrengen.

Hiermee wordt de discussie afgerond.

3. Risdammerhout.

De gemeente is niet in staat de overgang van de dak- en thuislozen op de geplande datum van 1 mei te realiseren. De kans op overlast neemt weer toe nu het weer beter wordt. Door het Overleg is een brief naar de gemeente gestuurd en er is een gesprek in het stadhuis met buurtbewoners geweest. De situatie is nu zo en is voor de buurt vervelend. Er wordt om de 3 weken een parkoverleg gevoerd in het stadhuis met wijkbewoners, Actief Talent, gemeente en Overleg Leefbaarheid. De eerstvolgende bijeenkomst is op 16 juni in het stadhuis zaal C009, aanvang 11.00 uur. Zij die willen deelnemen, kunnen zich melden via de website van het Overleg www.rzns.nl

Het overleg heeft een projectplan Risdammerhout opgesteld en wil de Risdammerhout aanpassen. Dit wordt besproken in het parkoverleg en zal ook met de gemeente worden besproken. Ook de mensen van de opvang kunnen hierin participeren. Je kunt denken aan een zaaidag met het zaaien van bloemen en het creëren van ecologische oevers.

Er komen weer concentraties van daklozen en jongeren voor in het park. De situatie verergert weer. Het is ook bekend bij de politie, maar blijf a.u.b. melden op telefoon 0900-8844. Het heeft absoluut zin.

Een andere zorg en ergernis is het fiets- en brommerverkeer op de wandelpaden. Doe er iets aan.

De voorzitter sluit de wijkbijeenkomst af en dankt de aanwezigen voor hun komst. De volgende wijkbijeenkomst is op donderdag 25 september 2014 aanvang 20.00 uur in de Huesmolen en wij hopen u daar weer te mogen begroeten.