Revitalisering De Huesmolen leidt tot zorg

Winkelcentrum De Huesmolen heeft de laatste jaren een aantal veranderingen ondergaan. De gracht is gedempt en het geheel heeft een andere aanblik gekregen. De laatste en meest zichtbare verandering is de enorme open ruimte die is ontstaan na het verwijderen van het voormalige postkantoor.

Een deel van het terrein is door Deen Vastgoed, de eigenaar van de grond, ingericht als parkeerruimte. De geplande bouw van winkels met appartementen en woningen laat echter op zich wachten. Naar het zich laat aanzien gaat daar voorlopig ook geen verandering in komen. VOCHoorn is bezorgd over deze gang van zaken en stelde hierover vragen aan het college van B&W.
———————————————————————-

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Betreft:    vragen ex artikel 36 RvO
Onderwerp: stand van zaken revitalisering Huesmolen

Geacht College,
VOCHoorn is bezorgd over de voortgang van de revitalisering van winkelcentrum De Huesmolen. Dit dossier loopt al zeker 10 jaar en in deze periode zijn een aantal kleinere successen geboekt zoals, bijvoorbeeld het dempen van de gracht en de herinrichting van de buitenruimte.

Grootste struikelblok was iedere keer het oude postkantoor wat al jaren leeg stond en steeds meer verpauperde. Jarenlang is tussen Deen Vastgoed en PostNL gesteggeld over de aankoop- c.q. verkoopprijs van dit pand dat cruciaal is voor de gebiedsontwikkelingsmogelijkheden bij De Huesmolen. In de periode 2010-2014 heeft het toenmalige college van B&W zich bijzonder ingespannen om deze impasse te doorbreken en heeft zelfs gesprekken gevoerd met de directie van PostNL.
Uiteindelijk heeft Deen Vastgoed in 2018 het postkantoor verworven. De sloop van het pand is eind oktober 2018 aangevangen, kort daarna afgerond en op deze plek zijn vervolgens tijdelijke parkeerplaatsen ingericht door Deen Vastgoed.
VOCHoorn verkeerde in de veronderstelling dat kort hierna begonnen zou kunnen worden met de beoogde aanleg van winkels met appartementen en woningen daarboven. Een ontwikkeling die iedereen toejuicht, te meer daar er ook sprake is van het realiseren van broodnodige extra woonruimte in Hoorn.

VOCHoorn is dan ook verbaasd te horen dat het proces, om tot deze gebiedsontwikkeling te komen, staakt. Het is de intentie van partijen, de gemeente Hoorn en Deen, om tot een gezamenlijk gedragen bouwplan te komen en uiteindelijk tot een anterieure overeenkomst. In deze anterieure overeenkomst wordt vervolgens ook het kostenverhaal vastgelegd.

Dit brengt VOCHoorn tot de volgende vragen:
1. Deelt het college de mening van VOCHoorn dat het proces om te komen tot de verdere gebiedsontwikkeling van WC De Huesmolen zo snel mogelijk op gang moet komen?
2. Wat zijn volgens het college de redenen dat er tot op heden, behoudens de sloop van het postkantoor, nog geen bouwactiviteiten plaatsvinden?
3. Is de rol van de gemeente Hoorn naar Deen louter faciliterend of speelt de gemeente een actieve rol b.v. wil zij zelf mee ontwerpen?
4. Verhaalt de gemeente Hoorn haar kosten gemaakt tijdens de voorbereidende samenwerkingsfase? Zo ja, waarom?
5. Klopt het dat de discussie rondom kostenverhaal op dit moment het hete hangijzer is?
6. Wat is de huidige stand van zaken in de discussie m.b.t. kostenverhaal?
7. Wanneer kan naar de inschatting van het college de anterieure overeenkomst ondertekend worden?
8. Kan het college VOCHoorn informeren over de aantallen woningen/appartementen die Deen voornemens is te bouwen?

VOCHoorn ziet uw antwoorden met belangstelling en binnen de daarvoor geldende termijn tegemoet.

Deze vragen zijn mede tot stand gekomen dankzij de inzet van commissielid Peter Peerdeman, expert gebiedsontwikkeling van VOCHoorn.

Met vriendelijke groet,
A.S. Ruppert, fractievoorzitter VOCHoorn

 

bron: https://www.hoorngids.nl/nw-7951-7-3729437/nieuws/revitalisering_de_huesmolen_leidt_tot_zorg.html

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *