De Regionale Energiestrategie, of kortweg de R.E.S, is een document waarin we als energieregio beschrijven hoe en waar we duurzame elektriciteit (zon en wind) opwekken, en hoe we de warmtetransitie (duurzame alternatieven voor aardgas) mogelijk maken, evenals de opslag en infrastructuur voor energie en warmte.

Keuzes die we met elkaar maken. Vanuit regionale samenwerking en maatschappelijke betrokkenheid.

Locaties en keuzes

De RES leidt tot locaties van energieprojecten, die uiteindelijk uitgevoerd gaan worden. Maar ook tot keuzes voor de verdeling van duurzame warmte in de regio.

Dit raakt de bevoegdheden van de deelnemende 18 gemeenten, de provincie en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Daarom zullen zij beslissen over de RES. Zodat de gemaakte keuzes in de RES vervolgens kunnen worden vastgelegd in ruimtelijk beleid. Daarnaast zijn er vele partijen nodig voor de uitvoering van de RES. Ook zij moeten zich kunnen vinden in de keuzes in de RES.

Waarom een Regionale Energiestrategie Noord-Holland Noord

Een warmtenet gaat over een gemeentegrens heen, een windmolen kan vlakbij een gemeentegrens staan. Ook kan niet elke gemeente voorzien in de eigen duurzame energievraag. En is het niet slim om ieder voor zich het wiel uit te vinden. Daarom is er een regionale strategie nodig, zodat de regio in 2030 voldoende duurzame energiebronnen op land heeft.

Energietransitie volop aan de gang

De energietransitie is al volop aan de gang. Denk aan de vele collectieve initiatieven van bewoners in de steden en dorpen in onze regio. In onze energieregio Noord-Holland Noord werken lokale en regionale partijen – overheid en niet-overheid – samen aan de energietransitie. Zodat we straks voldoende duurzame energie en warmte tot onze beschikking hebben om in 2050 energieneutraal te zijn.

Wie maakt de Regionale Energiestrategie

De 18 gemeenten in Noord-Holland Noord, provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en netwerkbeheerder Liander maken de RES. Dit doen zij samen met experts en maatschappelijke organisaties als energiecoöperaties, (lokale duurzame) energiebedrijven, belangenverenigingen, agrarische partijen, landschapspartijen en -beheerders, het onderwijs, woningcorporaties en het bedrijfsleven. Ook bewoners kunnen meedoen.

Hoe maken we de Regionale Energiestrategie

In het Klimaatakkoord is aangegeven dat elk van 30 energieregio’s in Nederland een Regionale Energiestrategie (RES) opstelt. Dit zijn regio’s waarin al samengewerkt wordt op het gebied van energie en duurzaamheid..

Wanneer maken we de Regionale Energiestrategie

Na ondertekening van het Klimaatakkoord najaar 2019 is gestart met de RES.

De 18 gemeenten, provincie, het waterschap, netwerkbeheerders en diverse partijen en organisaties hebben met elkaar de concept-RES opgesteld (aan de hand van de startnotitie).Vervolgens is er tot 1 oktober 2020 de tijd voor het maken van een eerste versie van de RES, de concept-RES.

In juli 2021 volgt de vaststelling van de definitieve RES.

Bron: www.energieregionhn.nl